Regulamin obowiązujący do 04.03.2015

WARUNKI I ZASADY
SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM KAGERO.PL
-REGULAMIN-
 
1. Sklep internetowy KAGERO działający pod adresem http://www.sklep.kagero.pl (dalej: „Sklep Internetowy KAGERO.PL”) jest platformą prowadzoną przez:
Kagero Publishing
ul. Akacjowa 100, Turka
20-258 Lublin 62
Tel.: (81) 501 21 05
Fax: (81) 501 21 05
E-mail: shop@kagero.pl
NIP: 864-100-34-79


2. Wydawnictwo udostępnia Regulamin w formacie PDF umożliwiającym jego zapisanie na trwałym nośniku na urządzeniu KLIENTA.

3. Zamawiający w księgarni internetowej www.sklep.kagero.pl zwany „KLIENTEM” powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Podczas rejestracji w sklepie internetowym www.sklep.kagero.pl lub składania zamówienia KLIENT zostanie poproszony o zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu

§ 1
Warunki realizacji zamówienia
1.    Klientem Sklepu Internetowego KAGERO.PL może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolnosć do czynności prawnych oraz osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, poda warunkiem uzyskania zogody przedstawiciela ustawowego na nabycie Produktu, a także jednostka organizacyjna i osoba prawna.
2.    Klient może składać zamówienia przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://www.sklep.kagero.pl. Klient po zarejestrowaniu i zalogowaniu się na ww. stronie internetowej, składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, przez wybór znajdującego się na Stronie produktowej polecenia „DODAJ DO KOSZYKA”, a następnie wskazanie w Koszyku sposobu odbioru i płatności, oraz potwierdzenie zamówienia.
3.    W Koszyku, Klient wskazuje:
(a)    zamawiane produkty;
(b)    adres, na jaki przedmiot zamówienia ma być dostarczony oraz dane niezbędne do wystawienia faktury;
(c)    sposób dostawy;
(d)    sposób płatności; oraz
(e)    (opcjonalnie) kod rabatowy.
4.    Procedura składania zamówienia obejmuje polecenia: „DO KOSZYKA”,  „PRZEJDŹ DO KOSZYKA” „WYBIERZ PRZESYŁKĘ”, „ZALOGUJ SIĘ”, „WYBIERAM TĘ PRZESYŁKĘ”. Klient składa zamówienie przez wybór polecenia „PRZEJDŹ DO POTWIERDZENIA”, a następnie „POTWIERDŹ”. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Spółce oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia.
5.    Po złożeniu zamówienia, Wydawnictwo przesyła na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie rejestracji zamówienia. Potwierdzenie rejestracji zamówienia jest oświadczeniem Wydawnictwo o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 4 powyżej.  
6.    Przedmiot zamówienia może być dostarczony do Klienta w zależności od jego wyboru:
(a)    na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu;
(b)    lub poprzez odbiór osobisty w siedzibie firmy.

7.    W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także jeśli zakup ich od dostawców Wydawnictwo nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Wydawnictwo poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta.  
8.    W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Wydawnictwo może zaproponować Klientowi:
(a)    anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Wydawnictwo będzie zwolnione z obowiązku realizacji zamówienia);
(b)    anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Wydawnictwo będzie zwolnione z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
(c)    podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysyłka składających się na zamówienie produktów zostanie dokonana w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).
9.    W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Wydawnictwo ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia.  Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od jej zawarcia w przypadku, gdy została ona zawarta podczas wadliwego funkcjonowania systemu informatycznego Sklepu Internetowego KAGERO.PL, w szczególności w przypadku wyświetlania na stronie www.sklep.kagero.pl błędnych cen lub opisów produktów oraz połączenia przez system informatyczny dwóch lub więcej kodów rabatowych lub promocji, jeśli ich regulaminy nie przewidują takiej możliwości.  Jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry – Wydawnictwo zwróci Klientowi zapłaconą kwotę, w ciągu 14 (czternaście) dni od dnia wysłania oświadczenia o  odstąpieniu od umowy, na zasadach szczegółowo wskazanych w § 8 poniżej.
10.    Klient jest zobligowany do zachowania w tajemnicy:
(a)     loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym KAGERO.PL. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za operacje wykonane przez osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niezachowania przez Klienta w tajemnicy loginu i hasła do ww. konta;
(b)    jednorazowego kodu, który umożliwia rabat.
11.    W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.

§ 2
Ceny produktów
1.    Wydawnictwo zamieszcza informacje o produktach na stronie Sklepu Internetowego KAGERO.PL i sprzedaje ww. produkty za pośrednictwem internetu.
2.    Ceny na stronie Sklepu Internetowego KAGERO.PL zamieszczone przy produkcie:
(a)    zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
(b)    zawierają podatek VAT i podawane są w euro;
(c)    zawierają podatek VAT i podawane są w dolarach;
(d)    zawierają podatek VAT i podawane są w funtach brytyjskich;
(e)    nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki;
(f)    nie zawierają informacji na temat ewentualnych opłat celnych.
3.    Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie Sklepu Internetowego KAGERO.PL w chwili składania zamówienia przez Klienta.
4.    Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy płatności.
5.    Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów, oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
6.    Promocje w Sklepie Internetowym KAGERO.PL nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

§ 3
Modyfikacja zamówienia
1.    Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez Wydawnictwo wysyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta.  Zmiany mogą dotyczyć wyłącznie rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy, lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot zapłaty nastąpi w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta przez Wydawnictwo. Zasady zwrotu należności Klientom zostały szczegółowo opisane w § 9 poniżej.
2.    Zmian można dokonywać wyłącznie drogą mailową pod adresem: shop@kagero.pl bądź telefonicznie pod nr telefonu: (81) 501 21 05 podając nr zamówienia.


§ 4
Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

1.    W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony na terenie Polski zapłaty można dokonać:
(a)    gotówką, przelewem bankowym lub kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Wydawnictwo. Podczas odbierania przedmiotu zamówienia w siedzibie firmy – tylko i wyłącznie gotówka. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie Internetowym KAGERO.PL;
(b)    gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.  W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie Sklepu Internetowego KAGERO.PL;
(c)    przelewem bankowym lub kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w  danym momencie przez Wydawnictwo. W tym przypadku nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sklep Internetowy KAGERO.PL potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez Podmiot realizujący płatności.
2.    W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony poza granicami Polski, zapłaty można dokonać przelewem bankowym lub kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Wydawnictwo. Nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Wydawnictwo potwierdzenia przez Podmiot realizujący płatność poprawnego wykonania płatności.
3.    Klient nie ma możliwości łączenia różnych form płatności w jednym zamówieniu.
4.    Klient może skorzystać z kodu rabatowego, otrzymanego od Sklepu Internetowego KAGERO.PL lub od innego podmiotu, który dokona zakupu kodów rabatowych dla swoich klientów.
5.    Kody rabatowe posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Wartość produktu oraz zamówienia, w którym został użyty kod rabatowy nie będzie mniejsza niż 0,02 złotego. Każdy kod rabatowy posiada określoną datę ważności


§ 5
Czas realizacji zamówień
1.    Wydawnictwo może zamieścić na Stronie produktowej informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia.  Ww. informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. Jeśli zaś nie ma informacji na stronie produktowej czas realizacji wynosi 14 dni.
2.    Na terenie Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.
3.    Poza terenem Polski przedmiot zamówienia jest dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej albo firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.
4.    Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy, z uwagi na okoliczności, które nie są od niej zależne.

§ 6
Warunki reklamacji
1.    Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 7 dni od daty doręczenia mu przedmiotu zamówienia, o ile w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową, zawiadomi Wydawnictwo o stwierdzonej niezgodności.
2.    Wydawnictwo w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
3.    Warunkiem koniecznym, aby Wydawnictwo rozpatrzyło reklamację jest dostarczenie Spółce przez Klienta reklamowanego produktu lub produktów wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji (wzór dokumentu reklamacji znajduje się na stronie internetowej sklepu).
4.    W przypadku, gdy przedmiot zamówienia był dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, reklamacje należy odesłać na adres e-mail reklamacje@kagero.pl. W takim przypadku Wydawnictwo zwróci Klientowi udokumentowane koszty przesyłki. W przypadku dostarczenia Klientowi przedmiotu zamówienia przesyłką opłacaną za zwrot kosztów zamówienia nastąpi zgodnie z zasadami opisanymi w § 9 poniżej.
5.    W przypadku, gdy przedmiot zamówienia odbierany jest w siedzibie firmy, reklamacje należy składać w siedzibie firmy, w której odbierany był przedmiot zamówienia zawierający reklamowane produkty.
6.    W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Wydawnictwo naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub, jeżeli wymiana nie będzie możliwa, zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternastu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§ 7
Warunki gwarancji
1.    Produkty sprzedawane przez Wydawnictwo mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Wydawnictwo nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty.
2.    W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady korzystając:
(a)    z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji) a Wydawnictwo jest tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Wydawnictwo;
(b)    z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy w związku z niezgodnością produktu z jego opisem.
§ 8
Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy
1.    Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze wysłane:
(a)    kontaktując się z Działem Sprzedaży;
2.    Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym KAGERO.PL w zakresie działalności niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową może zwrócić bez podawania przyczyny w ciągu 10 (dziesięciu) dni od otrzymania zrealizowanego zamówienia każdy zamówiony w Sklepie Internetowym KAGERO.PL produkt, za wyjątkiem rozpakowanych z fabrycznego opakowania towarów oraz innych produktów, jeśli w ich opisie zawarte zostało zastrzeżenie o tym, iż nie podlegają zwrotowi.
3.    Klient, o którym mowa w ust. 2 powyżej może dokonać zwrotu zakupionych produktów, na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie, jeżeli w terminie 10 (dziesięć) dni od daty otrzymania przedmiotu zamówienia złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokona zwrotu odebranych produktów w stanie niepogorszonym.
4.    Klient, o którym mowa w ust. 2 powyżej, może zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub części:
(a)    w siedzibie firmy – podczas odbioru przesyłki lub w ciągu 10 (dziesięciu) dni od odbioru zamówienia z siedziby, w której zamówienie było odebrane;
(b)    po odebraniu przesyłki dostarczonej Pocztą Polską lub kurierem. Wówczas zwracane produkty składające się na zamówienie należy odesłać na własny koszt, na adres: Kagero Publishing, ul. Akacjowa 100, 20-258 Turka.
5.    Wszelkie płatności między stronami następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy płatność została wykonana z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej zwrot należności, zostanie zrealizowany na ten rachunek bankowy w polskich złotych. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek dodatkowe koszty związane z przewalutowaniem złotych polskich na inną walutę.
6.    Wydawnictwo nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

§ 9
Zwrot należności Klientom
1.    Wydawnictwo dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:
(a)    anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
(b)    zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej;
(c)    zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało odebrane w siedzibie firmy i było uprzednio opłacone z góry;
(d)    uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy.
2.    Zwrot należności nastąpi na rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą kredytową lub płatniczą Klienta), za pomocą którego Klient dokonał zapłaty z góry za zamówienie, przy czym Klientowi nie przysługuje z tego tytułu prawo do żądania zapłaty odsetek.
3.    Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Spółce numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Spółce takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu.  Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.
4.    W przypadku gdy zwrot produktów (odstąpienie od umowy) lub rozpatrzenie reklamacji zamówienia nastąpią w siedzibie firmy, a zamówienie:
(a)    zostało opłacone przy odbiorze – zwrot należności nastąpi w siedzibie firmy;
(b)    zostało opłacone z góry – zwrot należności nastąpi zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie w ust. 2.
5.    Wydawnictwo nie jest zobowiązana do zwrotu należności bezpośrednio Klientowi, jeżeli dokonał on płatności za zamówienie przy użyciu cudzego rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej. W takim przypadku, w razie wystąpienia jednej z przesłanek zwrotu należności o których mowa w ust. 1 powyżej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz Wydawnictwa.

§ 10
Pakiety Promocyjne
1.    Na stronach Sklepu Internetowego KAGERO.PL mogą znajdować się informacje o pakietach promocyjnych (dalej: „Zestaw”). Zestawy dzielą się na:
(a)    zestawy obniżające cenę produktów, zgodnie z rabatem określonym każdorazowo na stronie produktu  (na Stronie produktowej oraz w Koszyku i historii zamówień przy zestawie prezentowany jest opis jako: „Razem taniej”) (dalej: „Zestaw Razem Taniej”);
(b)    zestawy łączące kilka produktów zwane kolekcjonerskimi, które nie obniżają ceny produktów, (na Stronie produktowej oraz w Koszyku i w historii zamówień prezentowany jest opis zestawu jako: „Razem lepiej”) (dalej: „Zestaw Razem Lepiej”).
2.    Promocji na Zestawy nie można łączyć z innymi promocjami Sklepu Internetowego KAGERO.PL, chyba że regulamin danej promocji będzie stanowił inaczej.
3.    Po złożeniu zamówienia zawierającego Zestaw Razem Taniej nie ma możliwości podziału Zestawu.
4.    Klient może zrezygnować z Zestawu Razem Taniej, zgodnie z § 3 powyżej, wyłącznie w całości. Nie ma możliwości rezygnacji z pojedynczego produktu wchodzącego w skład Zestawu Razem Taniej.
5.    Zestaw Razem Taniej może być dostarczony Klientowi, jeżeli wszystkie produkty wchodzące w jego skład zostaną skompletowane w Magazynie.
6.    W przypadku braku w Magazynie któregokolwiek z produktów wchodzącego w skład zamówionego Zestawu Razem Taniej, Wydawnictwo ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia.
7.    Przy reklamacji, Klient może, zareklamować jeden produkt z Zestawu Razem Taniej. Zwrot ceny za dany produkt nastąpi wówczas po uwzględnieniu udzielonego rabatu związanego ze sprzedażą produktu w Zestawie.
8.    W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest Zestaw Razem Taniej, zwrot o którym mowa w § 8 powyżej może dotyczyć wyłącznie całego Zestawu Razem Taniej. Nie ma możliwości zwrócenia pojedynczych produktów wchodzący w skład Zestawu Razem Taniej.
9.    W przypadku sprzeczności z innymi postanowieniami regulaminu zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie.

§ 11
Dane osobowe
1.    Rejestrując się w Sklepie Internetowym KAGERO.PL Klient, zaznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Wydawnictwo danych osobowych (imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu) w celu realizacji zamówień Klienta dokonywanych w Sklepie Internetowym KAGERO.PL oraz w celu informowania Klienta o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sklep Internetowy KAGERO.PL.
2.    Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rejestrację oraz realizowanie zamówień Klienta w Sklepie Internetowym KAGERO.PL.
3.    Administratorem danych osobowych Klienta jest Oficyna Wydawnicza Kagero, ul. Akacjowa 100, 20-258 Turka.
4.    W celu realizacji zamówień dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane Oficynie Wydawniczej KAGERO lub osobom związanym z KAGERO umowami o współpracy.
5.    Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
6.    Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Klienta.
7.    Klienci Sklepu Internetowego KAGERO.PL mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.

§ 12
Newsletter
1.    Klient ma możliwość zaprenumerowania biuletynu informacyjnego (Newsletter) Sklepu Internetowego KAGERO.PL.
2.    Klient będzie otrzymywał Newsletter drogą elektroniczną na podany przez siebie adres e-mail, jeżeli dobrowolnie wyrazi zgodę na dostarczanie mu przez Sklep Internetowy KAGERO.PL korespondencji drogą elektroniczną oraz dodatkową zgodę na przetwarzanie danych osobowych o której mowa w § 11 powyżej.
3.    Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newsletter za pośrednictwem Działu Sprzedaży lub samodzielnie, poprzez kliknięcie na link znajdujący się w przesłanym mu mailu zawierającym Newsletter.

§ 13
Postanowienia końcowe
1.    Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego KAGERO.PL nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
2.    Dostępność informacji o produktach na stronach Sklepu Internetowego KAGERO.PL nie oznacza dostępności tych produktów w Magazynie i możliwości realizacji zamówienia.
3.    Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze Sklepu Internetowego KAGERO.PL zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc.) lub innych przyczyn od niej niezależnych.
4.    Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
5.    Różnice pomiędzy wizualizacją produktu dostępnego w Sklepie Internetowym KAGERO.PL wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego produktu.
6.    Ceny podane w Sklepie Internetowym KAGERO.PL nie są cenami obowiązującymi w siedzibie firmy i nie podlegają dodatkowym rabatom, które mogą w danym czasie obowiązywać w siedzibie firmy.
7.    W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
8.    Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego KAGERO.PL używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
9.    Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 27 stycznia 2012 r.
10.    Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Wydawnictwo, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie www.sklep.kagero.pl zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.